Privacy Policy

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług świadczonych przez Administratora i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

§2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: dane osobowe), jest ,,DAN-POLTHERM” Sp. z o. o. z siedzibą w Rusocinie, posiadająca następujące dane kontaktowe: adres korespondencyjny: ul. Gdańska 12, 83-031 Rusocin; adres e-mail: office@dan-poltherm.pl; nr telefonu: 58 692 11 77 [zwana dalej: ,,Administratorem”].

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO.

2. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

§4. Wymóg/ dobrowolność podania danych osobowych

1. Podanie wymaganych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy handlowej lub umowy serwisowej lub złożenia oferty handlowej, jej negocjowania oraz jej przyjęcia, czyli podanie danych jest konieczne dla złożenia Twojego zamówienia, przyjęcia zamówienia i jego realizacji. Jeżeli nie podasz wymaganych danych możemy odmówić zawarcia i realizacji umowy handlowej lub umowy serwisowej lub złożenia oferty handlowej i dokonywania dalszych czynności związanych ze złożeniem tejże oferty.

2. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi Administratorowi informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.

§5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)-c) i f) RODO w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług (złożenia i realizacji zamówień; złożenia i negocjowania oferty handlowej);

b) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez adres e-mail;

c) kontaktowania się z Tobą celem realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia lub negocjowania oferty handlowej, za pomocą środków komunikacji na odległość (e-mail; poczta; telefon);

d) realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy;

e) archiwalnym (dowodowym) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

g) dokonywania rozliczeń finansowych, w szczególności wystawiania dowodów księgowych;

h) wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

i) marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

j) wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

§6. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), nazwa firmy; nr NIP, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail.

§7. Odbiorcy danych osobowych.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom : operatorom systemów płatności; biurom rachunkowym; kancelariom prawniczym; firmom informatycznym; hostingowcom; podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie.

§8. Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Unii Europejskiej.

§9. Okres przechowywania danych osobowych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy, w tym poprzedzający zawarcie umowy, okres składania, negocjowania i przyjmowania ofert handlowych, jak i po jego zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych. Twoje dane osobowe Administrator przechowuje także dla potrzeb marketingowych do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

§10. Twoje uprawnienia.

1. Przysługuje Ci prawo dostępu do twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych, w tym przysługuje Ci prawo wniesienia ,,sprzeciwu marketingowego” wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz ze ,,sprzeciwu marketingowego” – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy (w tym składania, negocjowania i przyjmowania ofert handlowych) lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania, tj. do żądania by Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub do wykonywania uzgodnionych z Tobą działań.

5. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. W celu wykonania przysługujących Ci praw lub złożenia skargi, skieruj żądanie pod adres e-mail: office@dan-poltherm.pl, zadzwoń pod numer 58 692 11 77 lub dokonaj tego w siedzibie Administratora.

§11. Pliki cookies

1. Administrator jedynie za pomocą plików cookies zbiera dane w sposób automatyczny, podczas samego korzystania przez Ciebie ze strony internetowej www.dan-poltherm.pl

2. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone do korzystania ze strony internetowej www.dan-poltherm.pl, dalej: ,,strona internetowa”).

3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu: rozpoznania urządzenia używanego przez Klienta; w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony internetowej; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, co umożliwi ulepszenie jej struktury i zawartości.

4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

§12. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Microwell requests your consent to store cookies on your device for the following uses:

Some personal data will be processed from your device (cookies, unique identifiers and other devices) and may be shared with third party providers, and used by this website or application. Some third party suppliers may use these date accoring to legitimate interest, which you can object to using the options bellow. Your consent can be canceled anytime using the icon below.

Technical cookies

These cookies are necessary, they contain anonymous data to match your browser to your session.

Analytical Cookies

We use Google Analytics to improve our website and services, which receives anonymous, aggregated data about the habbits of our visitors.